DE WATERKANT HARLINGEN

 Verhuur van  Boten & Waterrecreatie - Beach fun - Stalling

PRIJZEN & VOORWAARDEN WATERRECREATIE


prijslijst verhuur waterrecreatie waterkant Harlingen Casparii group

Algemene huurvoorwaarden Bootverhuur de Waterkant

 

Voor de verhuur hanteren wij de algemene geldende voorwaarden voor huur en verhuur
pleziervaartuigen voorwaarden en de aanvullende bepalingen van Bootverhuur De
Waterkant.
Aanvullende bepalingen van huur en verhuurvoorwaarden van Bootverhuur de Waterkant
gevestigd te Harlingen onderdeel van de Casparii Group KvKnr: 62915436.
1. Huurperioden
Zoals aangegeven op de site www.dewaterkant-harlingen.nl
Dit geschiedt per dagdeel of een dag, afwijkende periodes en of tijden in overleg.
2. Verzekering, schade en waarborgsom.
Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander
volgens de algemene waterpolis voorwaarden. Huurder en opvarende varen op eigen risico
en voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen
risico van de verzekering bedraagt €250,- per gebeurtenis.
Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige
reparatie kosten moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de
volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden
bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht. Het
gehuurde valt onder verantwoording van degene onder wiens naam gehuurd wordt.
Als waarborgsom voor een Whaly New Classic 450 of Whaly 435 wordt €100 ,- gerekend.
Deze dient voor afvaart betaald te worden.
3. Afvaart en inleveren
U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij het inleveren controleert de verhuurder het
gehuurde. Er wordt van u verwacht dat het gehuurde schoon/opgeruimd wordt opgeleverd.
Is dit niet het geval dan worden er €30 schoonmaak kosten ingehouden op de borg
teruggave. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden
verhaald.
4. Te laat inleveren
Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur
doorberekend. De kosten voor elk uur te laat inleveren is €30,00. Houdt u er rekening mee
dat, als u een ochtend deel huurt er ook mensen na u komen, die ook graag een middag
willen varen.
5. Uitsluitingen
Het is de huurder verboden om aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen,
te varen boven windkracht 6, tijdens onweersbuien of te varen gedurende de nacht.
De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en of overmatig
gebruik van alcohol en /of verdovende middelen het afvaren niet toestaan, dan wel
gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem
aangegeven aanmeer plaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het
weer. Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder.
Ook op het water is er een promillage van 0,5 de maximum om een vaartuig te besturen.
Huisdieren aan boord zijn niet toegestaan.
6. Vaargebied
Het vaartuig mag worden gebruikt op kanalen, diepen en wateren rondom Harlingen. De
Waddenzee is ten strengste verboden.
Houdt u er rekening mee dat de boten zijn voorzien van GPS.
7. Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of
schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is,
voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op
eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door
aantoonbare opzet of grove schuld van en door verhuurder.
8. Verantwoordelijkheid huurder
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid
van zichzelf en derden. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van de verhuurder.
Kinderen vallen onder verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt
geacht op de hoogte te zijn van het binnenvaart politie reglement en is verantwoordelijk
voor het toepassen van de geldende vaar reglementen.
• Huurder dient zoveel mogelijk de rechterzijde van het vaarwater aan te houden.
• Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten bij bruggen.
• Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het
water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook
niet te ruim nemen van bochten.
• Het is verboden aan te meren onder bruggen op hoeken van vaarwegen en aan
woonboten.
• Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, beroepsvaart hebben te
allen tijde voorrang. ( bij een sluis schutting gaat beroepsvaart voor en groot gaat
voor klein)
• Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de
vaartuigen en andere objecten en of boten.
• Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk en dienen toezicht te houden op
minderjarige kinderen. Huren geschiedt volledig op eigen risico.
• De verhuurder adviseert altijd zwemvesten of reddingsvesten te dragen voor degene
die niet kunnen zwemmen. Deze kunt u lenen van Bootverhuur de Waterkant.
• Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

 
E-mailen
Bellen
Map